ראשי   |   אודות   |   מבצעים   |   מדריכי קנייה   |   סרטוני הדרכה   |   יצירת קשר התחבר | משתמש חדש | אורח/ת
03-55-00-875 - 0

מדיניות החזרות וביטולים


1. כל לקוח שרכש מוצר באתר "אלקטרוגז" www.electrogas.co.il   (מוצר שהוא לא מיכל גז ו/או מוצר גז ו/או אביזר גז ו/או אביזר בטיחות)  רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
 
2. להלן תמצית כללי ביטול עסקה עפ"י "חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981"
2.1. ברכישת מוצר - מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
2.2. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור היה השירות להתבצע.

2.3. תנאי ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב בלבד עם כל פרטי העסקה, באמצעות משלוח דואר רשום לכתובתנו המפורסמת באתר האינטרנט ו/או אמצעות דוא"ל
   sales@electrogas.co.il או  לפקס 03-9512825, כל פניה בעל פה או בכל דרך אחרת לא תיחשב כביטול עסקה.
 
3. תנאי ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה:
במקרה של ביטול עסקה בעקבות פגם באביזר / המוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים והנתונים המפורסמים באתר האינטרנט של "אלקטרוגז" ו/או במסמך העסקה בנוגע למוצר או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של הכתוב במסמך תנאי העסקה. תחזיר "אלקטרוגז" וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק  ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.
 
4. תנאי ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה:
4.1. ערך העסקה מינימום 50 ₪, "אלקטרוגז" רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם ובנוסף עלויות סליקת כרטיס האשראי (במידה והעסקה בוצעה בכרטיס אשראי) .
4.2. באם הלקוח קיבל את המוצר, עליו לדאוג להחזיר את המוצר בכוחות / על ידי מי מטעמו לכתובת מחסן "אלקטרוגז" (לכתובת המפורסמת באתר).
                                                                                                                                             
5. תנאי עסקאות שלא ניתנים לביטול:
5.1. החזרה ו/או החלפה של מיכלי גז/בלוני גז, אביזרי גז, אביזרי בטיחות ומוצרי גז מכל סיבה שהיא.
5.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיפים ד' ו-ה' , במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר ניתן השירות עפ"י חוק, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן ללקוח טרם מועד הביטול.
5.3. במקרים שבהם בוצעה התקנה ו/או שירות כל שהוא עבור הלקוח לצורך מתן שירות לפי העסקה, תהיה רשאית "אלקטרוגז" לגבות מהלקוח תשלום בשל הוצאות ההתקנה,  בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים ובנוסף של עלות השימוש במוצר בתקופה בה היה בידי הלקוח.
5.4. לא יתאפשר ביטול עסקה כלשהיא במקרים שבהם ביקש הלקוח הרכבה של מוצר ו/או מוצר שיוצר במיוחד על פי מידות ו/או דרישות מיוחדות.
5.5. מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה.
5.6. מוצרים ומידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995
5.7. טובין פסידים – מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקן לצרכן אחר או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר למחסן "אלקטרוגז", או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם.
5.8.  החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה ו/או הורכב ו/או הותקן ו/או נפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כל שהיא ו/או אריזתו המקורית נפגמה לא יחשב כמוצר שניתן   לבטל עבורו את העסקה ועל הלקוח יהיה להגיע לאסוף את המוצר בכוחות עצמו ו/או מי מטעמו וזאת לא יאוחר מ-14 ימים, במידה והלקוח לא הגיע לאסוף את המוצר בתוך פרק  זמן זה, לא תהיה אחראית "אלקטרוגז" למוצר בכל אופן שהוא ולא תהיה טענה ו/או תביעה כל שהיא מצד הלקוח.                                                                                

1. כל לקוח שרכש מוצר באתר "אלקטרוגז" www.electrogas.co.il   (מוצר שהוא לא מיכל גז ו/או מוצר גז ו/או אביזר גז ו/או אביזר בטיחות)  רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
 
2. להלן תמצית כללי ביטול עסקה עפ"י "חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981"
2.1. ברכישת מוצר - מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
2.2. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור היה השירות להתבצע.

2.3. תנאי ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב בלבד עם כל פרטי העסקה, באמצעות משלוח דואר רשום לכתובתנו המפורסמת באתר האינטרנט ו/או אמצעות דוא"ל
   sales@electrogas.co.il או  לפקס 03-9512825, כל פניה בעל פה או בכל דרך אחרת לא תיחשב כביטול עסקה.
 
3. תנאי ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה:
במקרה של ביטול עסקה בעקבות פגם באביזר / המוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים והנתונים המפורסמים באתר האינטרנט של "אלקטרוגז" ו/או במסמך העסקה בנוגע למוצר או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של הכתוב במסמך תנאי העסקה. תחזיר "אלקטרוגז" וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק  ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.
 
4. תנאי ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה:
4.1. ערך העסקה מינימום 50 ₪, "אלקטרוגז" רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם ובנוסף עלויות סליקת כרטיס האשראי (במידה והעסקה בוצעה בכרטיס אשראי) .
4.2. באם הלקוח קיבל את המוצר, עליו לדאוג להחזיר את המוצר בכוחות / על ידי מי מטעמו לכתובת מחסן "אלקטרוגז" (לכתובת המפורסמת באתר).
                                                                                                                                             
5. תנאי עסקאות שלא ניתנים לביטול:
5.1. החזרה ו/או החלפה של מיכלי גז/בלוני גז, אביזרי גז, אביזרי בטיחות ומוצרי גז מכל סיבה שהיא.
5.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיפים ד' ו-ה' , במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר ניתן השירות עפ"י חוק, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן ללקוח טרם מועד הביטול.
5.3. במקרים שבהם בוצעה התקנה ו/או שירות כל שהוא עבור הלקוח לצורך מתן שירות לפי העסקה, תהיה רשאית "אלקטרוגז" לגבות מהלקוח תשלום בשל הוצאות ההתקנה,  בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים ובנוסף של עלות השימוש במוצר בתקופה בה היה בידי הלקוח.
5.4. לא יתאפשר ביטול עסקה כלשהיא במקרים שבהם ביקש הלקוח הרכבה של מוצר ו/או מוצר שיוצר במיוחד על פי מידות ו/או דרישות מיוחדות.
5.5. מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה.
5.6. מוצרים ומידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995
5.7. טובין פסידים – מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקן לצרכן אחר או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר למחסן "אלקטרוגז", או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם.
5.8.  החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה ו/או הורכב ו/או הותקן ו/או נפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כל שהיא ו/או אריזתו המקורית נפגמה לא יחשב כמוצר שניתן   לבטל עבורו את העסקה ועל הלקוח יהיה להגיע לאסוף את המוצר בכוחות עצמו ו/או מי מטעמו וזאת לא יאוחר מ-14 ימים, במידה והלקוח לא הגיע לאסוף את המוצר בתוך פרק  זמן זה, לא תהיה אחראית "אלקטרוגז" למוצר בכל אופן שהוא ולא תהיה טענה ו/או תביעה כל שהיא מצד הלקוח.